אישור פתיחת תכניות לימוד והסמכה להענקת תואר

תהליך האקרדיטציה של תכניות לימודים חדשות כולל שלושה שלבים מרכזיים:

שלב 1: רישום הבקשה

מוסד מוכר להשכלה גבוהה המבקש לפתוח תכניות לימודים חדשות ולהעניק בגינן תואר אקדמי צריך להגיש בקשה לאישור המועצה להשכלה גבוהה בהתאם להנחיות המל"ג לפתיחת תכנית לימודים חדשה. ככל שהבקשה תעמוד בתנאי הסף שנקבעו בהנחיות ובהחלטות רלבנטיות אחרות של המל"ג, תירשם הבקשה  ותועבר לבדיקה לקראת שלב אישור פרסום והרשמה. במידה שלא תעמוד בתנאי הסף היא תוחזר למוסד.

מערכת אריסטו

שלב 2: אישור פרסום תכנית, הרשמת סטודנטים אליה והתחלת הלימודים בה

לאחר רישום הבקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה, תועבר התכנית – בהתאם לצורך – לדיון בות”ת, ועדת המשנה ומליאת המל”ג לצורך הקמת ועדת בדיקה מקצועית או סוקרים לבדיקת הבקשה. ההחלטה על מינוי סוקרים או ועדה תתקבל בהתאם להחלטות המל”ג.

החלטת מל"ג בנושא נוהל בדיקת תכניות – מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה – 8.8.2017

ככל שוועדת הבדיקה תמליץ למל”ג על מתן אישור לפתיחת תכנית לימודים , תאשר המל”ג למוסד לפרסם את התכנית, לרשום אליה סטודנטים ולפתוח אותה. בשלב זה המוסד עדיין אינו מוסמך להעניק תואר אקדמי בתכנית, ועל כן היא תדרוש מהמוסד ליידע את הסטודנטים על-כך תוך החתמתם על הצהרה לפיה ידוע להם כי למוסד אין עדיין הסמכה להעניק את התואר האקדמי ובמידה שהוא לא יקבל את ההסמכה מהמל”ג תוצע לו רשת בטחון. משמע: רשת הביטחון היא המסגרת החלופית לסיום הלימודים ולקבלת התואר שתוצע לסטודנטים, בין באותו מוסד או במוסד אחר, אם המוסד לא יקבל את ההסמכה להעניק תואר אקדמי בתכנית המוצעת.

הנחיות המל"ג בנושא רשת הבטחון

בהתאם להחלטת המל"ג, תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים מוגבל לשנתיים. על המוסדות להודיע למל"ג על פתיחת התכנית בפועל במסגרת הזמן שנקבע לאישור פרסום והרשמה.

שלב 3: הסמכה

בדיקת התכנית לשלב ההסמכה באמצעות ועדת מומחים/סוקרים תחל לא יאוחר מפתיחת שנת הלימודים האחרונה בתכנית. במסגרת הבדיקות לשלב ההסמכה בוחנת ועדת הבדיקה/הסוקרים את התפתחות התכנית ממועד פתיחתה ועמידת המוסד בהתחייבויותיו. ועדת המומחים/הסוקרים מגישים בסיום עבודתם דו"ח מסכם למל"ג בדבר מתן הסמכה לתכנית, זאת בהסתמך על רמתה האקדמית של התכנית תוך התייחסות לסגל ההוראה, קוריקולום, תשתיות אקדמיות ועוד.  כמו כן נבדקים היבטים של תקציב, תכנון  ועוד.

בהתאם להחלטות המל”ג – ניתן להעניק ישירות הסמכה קבועה או הסמכה זמנית אחת בלבד זאת לפרק זמן מוגדר שמשכו ייקבע מראש, ולאחר מכן תצטרך להתקבל החלטה על מתן הסמכה קבועה, או לחילופין על אי חידוש ההסמכה וסיום מחזורי הלומדים בתכנית. המל”ג תוכל לקבוע אבני דרך לעמידת התכנית בתנאים שייקבעו על ידה בפרק הזמן של ההסמכה הזמנית.