מידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה

תפקיד מרכזי בעבודת האגף לתכנון ומדיניות הינו ריכוז וניתוח המידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה. מידע זה מהווה כלי מרכזי בהתוויית מדיניות ובעבודת התקצוב והתכנון של מל"ג/ות"ת. בנוסף, נתונים אלה משמשים כמקור המידע הלאומי בכל הקשור למערכת האקדמית על היבטיה המגוונים.

מרבית הנתונים נאספים מדי שנה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). הנתונים מתייחסים ל: מועמדים, סטודנטים ובוגרים של המערכת, סוגי המוסדות השונים, תחומי לימוד, קבוצות אוכלוסייה ועוד. נתונים אודות פעילות המחקר של הסגל האקדמי נאספים ממכון סאלד ומהמוסדות עצמם וכוללים מידע על פרסומים בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם וזכיה בקרנות מחקר תחרותיות ואחרות.

בנוסף לאיסוף הנתונים, ות"ת מזמינה מהלמ"ס סקרים אודות מערכת ההשכלה הגבוהה, הנחוצים לצורך בחינה וגיבוש מדיניות. סקרי מעקב אחר סטודנטים ובוגרים שמתבצעים בשנים האחרונות מתייחסים לשביעות רצון מהלימודים (איכות הלימודים, התשתיות, שירותים לסטודנט ועוד), והתפתחות תעסוקתית ואקדמית בסמיכות לסיום הלימודים וכעבור מספר שנים.

 

מידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה וחוברות הנתונים