שכר ותנאי העסקה

נוכח ייחודיותה של ות"ת כגוף בלתי תלוי, העומד בין הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד והמוסדות להשכלה גבוהה מצד שני, משמשת ות"ת, בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, כמאסדרת בכל הקשור בהסדרה ופיקוח על נושאי שכר ותנאי העסקה במוסדות להשכלה גבוהה, לפיהם בין היתר, ות"ת אחראית לעדכון ופרסום טבלאות שכר ותעריפי שכר לסגל האקדמי באוניברסיטאות ובמכללות, פרסום הנחיות למסלולי העסקה ותנאי העסקה של הסגל האקדמי והמנהלי במכללות האקדמיות, טיפול בחריגות שכר והעסקה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת ועוד. כמו כן, ות"ת משתתפת במו"מ על הסכמי השכר של הסגל האקדמי והמנהלי במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה

בנוסף לכך, מנהלת ות"ת מאגר סגל אקדמי, המיועד לצרכי מימוש תפקידי המל"ג בתחומי הפיקוח והבקרה ולצורך בחינת הכרה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה ואישור תכניות לימודים.