מכרז פומבי מס' 04/2023 למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחומים שונים עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 31/03/2024
תאריך אחרון לשאלות 27/11/2023
תאריך פרסום 04/08/2023
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
הליכי המכרז מושהים

ועדת המכרזים של המועצה להשכלה גבוהה החליטה על הקפאת הליכי המכרז בשלב זה


עדכון לו"ז למכרז :

מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה : יום חמישי ה-07/03/2024

מועד אחרון להגשת הצעות במערכת המכרזים: יום ראשון ה-31/03/2024


הודעה על עדכון במסמכי המכרז
המועצה להשכלה גבוהה (להלן: המועצה) מתכבדת בזאת להודיעכם על שינוי שנעשה במסמכי המכרז הכל כפי שמפורט בנוסח המתוקן של מסמכי המכרז כפי שפורסם באתר המועצה.
סעיף 17.1 יתוקן : "תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה לתקופה של שלוש שנים (36 חודשים) מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה (נספח ג')"


1. המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחומים שונים עבור המועצה (להלן: "השירותים"), והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "המכרז").

2. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

3. בכוונת המועצה לבחור במסגרת המכרז משרדי עו"ד בהתאם לפירוט כדלקמן:
3.1 עד 3 משרדים לתחום יעוץ משפטי רב תחומי וליטיגציה – ליווי, ייעוץ וטיפול משפטי רב תחומי וליטיגציה – במשפט מנהלי לרבות חופש מידע וניגוד עניינים דיני תאגידים, דיני קניין רוחני וזכויות יוצרים ורגולציה.
3.2 עד 3 משרדי עו"ד לתחום דיני מכרזים וחוזים (לרבות ליטיגציה).
3.3 עד 3 משרדי עו"ד לתחום דיני עבודה (לרבות ליטיגציה).

4. בחירת משרדי עוה"ד הזוכים תיערך באמצעות הליך זה שהינו מכרז פומבי אשר בו רכיב המחיר קבוע ולרכיב האיכותי יינתן משקל של 100%.

5. תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה הינה לתקופה של שלוש שנים (36 חודשים) מיום חתימת ההסכם על ידי המועצה (נספח ג').

6. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף בהתאם לפרק ד' במסמכי המכרז.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום חמישי ה-07/09/2023 עד השעה 12:00 באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת mechrazim@che.org.il או באמצעות תיבת המכרזים הדיגיטלית .

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים הדיגיטלית עד לא יאוחר מיום ראשון ה-22/10/2023 עד השעה 14:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

10. הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


עדכון 26/03/2024

הבהרה בנוגע לתנאי סף 30.1.1, 30.2.1 ו- 30.3.1


עדכון 18/03/2024

הבהרה לגבי נספח ה'2


עדכון 07/03/2024

  1. מענה על שאלות הבהרה
  2. מסמכי מכרז מעודכנים – עקוב אחר שינויים
  3. נספחים מעודכנים – עקוב אחר שינויים
  4. מסמכי מכרז מעודכנים  – קובץ נקי
  5. נספחים מעודכנים- קובץ נקי
  6. נספח ה'1 - קובץ word
  7. נספח ה'2 - קובץ word

עדכון 7/11/2023

מסמכי מכרז מעודכנים – עקוב אחר שינויים
מסמכי מכרז מעודכנים – נקי
קובץ נספחים – עקוב אחרי שינויים
קובץ נספחים – נקי
נספח ה'1 - קובץ word
נספח ה'2 - קובץ word
מענה על שאלות הבהרה


תיבת המכרזים הדיגיטלית - קישור

מסמכי המכרז המעודכנים - 14.08.2023

נספחים לאחר שינוי בתנאי המכרז


מסמכי מכרז 04.2023 יועצים משפטים

מכרז 04.2023 יועצים משפטים נספחים