דו”חות הערכה בנושא הוראת האנגלית

בישיבתה ביום 21.05.2019, קיבלה המועצה להשכלה גבוהה את ההחלטה הבאה בנושא שבנדון:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.

2. המועצה להשכלה גבוהה מכירה בחשיבות ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, ומכאן בחשיבות הכשרת המורים לאנגלית. בהתאם לזאת, על התכניות להוראת אנגלית להבטיח הכשרה מקיפה ואיכותית.

3. לאור ממצאי ועדת ההערכה, אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות להוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך, ולאחר התייעצות עם משרד החינוך והוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה המל"ג כדלקמן:

 

תנאי קבלה במכללות האקדמיות לחינוך

א. ככלל, תנאי הקבלה הקיימים כיום: 5 יח"ל בבחינת הבגרות באנגלית בציון 80 (משוקלל) לפחות, יוחלו החל משנת תשפ"א בכל התכניות להוראת האנגלית במכללות האקדמיות לחינוך. לקראת שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 85 (משוקלל) ב 5 יח"ל.

ב. ככלל, יידרש ציון 120 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או ציון 220 לפחות במבחן אמי"ר/אמי"רם.

לחלופין, בחינת IELTS או TOFEL בציון 6.5 ו85-90  בהתאמה. תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 7 ו95 בהתאמה, עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025).

ג. תתקיים בחינת כניסה בקריאה וכתיבה, הכוללת גם ראיון אישי. הציון יינתן על בסיס סולם ה[1 ]CEFR. עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תידרש רמה מינימאלית של B1/B2. לקראת שנת הלימודים תשצ"א (2030) תידרש רמה מינימאלית של B2/C1.

ד. בהתאם לשיקול דעת המוסדות, יתאפשרו מסלולי קבלה חלופיים שווי ערך לאוכלוסיות מיוחדות.

ה. פתיחת מחזור לימודים תתאפשר במינימום 15 סטודנטים, למעט אוכלוסיות מיוחדות.

סגל

א. עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) על המכללות האקדמיות לחינוך לעמוד בדרישות הבאות:

1) בכל תכנית לימודים להוראת אנגלית יהיו לפחות 3 אנשי סגל בדרגת מרצה ומעלה, בעלי תואר שלישי באנגלית (בתחומי הספרות, הבלשנות או TESOL), המועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית.

2) בקרב סגל ההכשרה להוראה (המלמד לימודי חינוך) – יהיו לפחות שלושה אנשי סגל בכירים המועסקים ב-50 אחוזי משרה במוסד. סגל הוראה חדש שייקלט ללימודי החינוך נדרש להיות בעל תואר שלישי.

3) מדריכים פדגוגיים חדשים שייקלטו יהיו בעלי תואר שני ב TESOL או בתחום משיק (ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית וכד'), תעודת הוראה, וניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהוראת אנגלית.

ניתן יהיה לקבוע יישום הדרגתי שונה בהתייחס למוסדות במסגרת הליכי מעבר לאחריות ות"ת.

ב. עד תחילת שנה"ל תשפ"א:

1) על המכללות לבנות תכניות לפיתוח מקצועי עבור הסגל האקדמי במחלקות להוראת אנגלית.

2) על המכללות לשים דגש על ניסיון והכשרה בתחום הTESOL בתהליכי גיוס וקידום סגל.

מתכונת ההכשרה להוראת אנגלית

א. לימודי ההכשרה להוראת אנגלית יתקיימו במתכונת רבגילאית (כיתות ג'-י') וחד חוגית בלבד.

התכניות הדו-חוגיות יתקיימו לכל היותר עד שנת ב. 2025.

ג. ככל שניתן, יש לקיים את לימודי החינוך והפדגוגיה בשפה האנגלית.

ד. לאור ייחודיות לימודי השפה, בהם השילוב בין התוכן לבין ההוראה הינו משמעותי ומהותי בתהליך, על המכללות להעביר את הסמכות לכלל תהליך הכשרת המורים לאנגלית למחלקות להוראת אנגלית.

הכשרה מעשית

ההכשרה המעשית תתקיים בשנים א-ג ללימודים (בהיקף של 18 ש"ש לפחות), תוך חשיפה למגוון סוגי הוראה ואוכלוסיות לומדים. התכנים בנספח המצורף מטה עוסקים במדריך הפדגוגי ולא בהכשרה המעשית.

4. מעקב אחר יישום ההחלטה:

א. על כל מוסד שנבדק בתהליך הערכת האיכות לתוכניות בהוראת אנגלית, לדווח למל"ג עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020), על אופן עמידתו בכל אחת מההמלצות המפורטות בסעיף 3 שבהחלטה שלעיל.

ב. בתוך שנה נוספת (ספטמבר 2021), יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.

ג. מומלץ להקים בהתאם לצורך, "ועדת היגוי אנגלית" לתאום ומעקב אחר המלצות ועדה זו והמלצות ועדת ההערכה לאנגלית למטרות אקדמיות. הרכב הוועדה יכלול נציגים של הגופים הרלוונטיים, ובכללם: מל"ג, ות"ת, משרד החינוך, המכללות האקדמיות לחינוך, מורים ומרצים לאנגלית, נציגי סטודנטים, וחברי הוועדות המקצועיות הרלוונטיות. הוועדה תהיה בת 10-12 חברים, ותפעל לסנכרון בין ההמלצות השונות ומעקב אחר יישומן במסגרת תכנית פעולה ותאריכי יעד מוגדרים.

5. לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך, ולאחר סיום עבודת ועדת המתווים, ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ"א, ספטמבר 2020.

[1]  בכפוף להחלטת המל"ג בנושא אימוץ ה-CEFR.


דוח הערכה – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוךתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית אחוהתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית בית-ברלתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנןתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפהתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך “תלפיות”תגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטוןתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצריןתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד יליןתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחינוך ע”ש קייתגובת המוסד


דוח הערכה – המכללה האקדמית לחנוך ע”ש א.ד. גורדוןתגובת המוסד


דוח הערכה – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוךתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקבתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה אקדמית לחינוך “אורנים”תגובת המוסד


דוח הערכה – מכללה ירושליםתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוגתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת לוינסקי לחינוךתגובת המוסד


דוח הערכה – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראהתגובת המוסד


דוח הערכה – סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויותתגובת המוסד