הערכת איכות

מנהל עסקים: יש יותר מדי בתי ספר ותכניות לימוד – והאיכות נפגעת

אין מספיק סגל בתחום בישראל על מנת לתמוך בכל התכניות הקיימות. הוועדה המליצה שלא לאשר פתיחה של תכניות חדשות בשנים הקרובות

החלטת מל"ג

החלטות המועצה להשכלה גבוהה מישיבתה ביום 17.07.07 באשר לדוחות להערכת איכות במנהל עסקים:

המל”ג מאמצת את המלצות וועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה מיום 01.07.07 ומחליטה כלהלן:
1.  להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים במנהל עסקים בראשותו של פרופ’ סטיוארטגרינבאום, על העבודה הרבה והמקצועית שנעשתה.
2. לאמץ את הדו”ח הכללי ואת הדו”חות הפרטניים במלואם.
3.  לייפות את כוחה של ועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה לגבש תכנית פעולה מפורטת לניטור ההמלצות המופיעות בדו”חות הפרטניים.
4. ועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה תגיש למל”ג עד ה-31.12.07 תכנית ליישום הדו”ח הכללי במינהל עסקים והדו”חות הפרטניים.
5. לבקש את שני החברים הישראלים בוועדה להערכת איכות לימודי מנהל עסקים – פרופ’ יאיר אורגלר ופרופ’ אריה גולדמן, להשלים את הערכת איכות התכניות הרלבנטיות במכללה האקדמית ספיר בתיאום עם המכללה .
6. בעקבות התמונה המדאיגה העולה מדו”חות ועדת ההערכה ביחס ללימודי מנהל עסקים בארץ,
מחליטה המל”ג לעכב דיונים בתכניות לימודים חדשות במנהל עסקים כמפורט להלן:
• לא להקים ועדות בדיקה לתכניות לימודים חדשות.
• לגבי ועדות בדיקה קיימות לתכניות לימודים: מזכירות המל”ג תיידע את ועדות הבדיקה ואת המוסדות הרלוונטיים כי החלטה סופית בדבר אישור, פרסום והרשמה לתכנית הלימודים תיקבע בהתאם להחלטות בדבר יישום הדו”ח הכללי במינהל עסקים והדו”חות הפרטניים. זאת לאחר שתושלם עבודת וועדת המשנה כמתואר בסעיף 4 לעיל, ויתקבלו החלטות במל”ג.
7. לפרסם את הדו”חות הפרטניים והדו”ח הכללי באתר האינטרנט של המל”ג.

המלצות הועדה

הדו”ח שלהלן מתבסס על סקירה שיטתית של הוראת הניהול בישראל בשבע אוניברסיטאות ציבוריות ובשש מכללות, שארבע מתוכן “פרטיות”. הסקירה נעשתה על ידי וועדת הערכה שמנתה שבעה חברים: מארה”ב
3 מהולנד 2 ומישראל 2 .הערותינו מבוססות על סקירה של בדיקה עצמית מקיפה שעשו אנשי סגל 2 ואדמיניסטרציה ב-13 בתי ספר, ועל ביקורים בני יום אחד בכל אחד מהם.

ההערות שלהלן הן תמצית של בדיקות אלה והן כוללות ביקורת על מצבם של לימודי הניהול בישראל, בצירוף המלצות לשיפור מצבם העגום והמתדרדר. כל חברי ועדת ההערכה אישרו את הדו ח” , גם אם לא כולם חתומים על כל דעה שתובא להלן. כל חברי הוועדה מסכימים, מכל מקום, שנדרשים תיקונים מקיפים כדי להפוך את מגמת השחיקה המתמשכת באיכות. יתר על כן, קיימת הסכמה כללית שהוראת הניהול יכולה, בעזרת תכנון מושכל  השקעה מוגברת, להפוך לנכס אסטרטגי לישראל ולכלכלתה המתפתחת .
עבודת הוועדה נעשתה בפגישות , באמצעות הדואר האלקטרוני ובשיחות טלפון, בתקופה שבין ינואר 2006 ומארס 2007.

ועדת הערכה ראשונה

כללי

דוח ועדה כללי, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג 21.2.2012–מעקב שלב א', החלטת מל"ג- מעקב

החלטת מל"ג 17.7.07, החלטת מל"ג

חוות דעת – מעקב שלב א' (אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת חיפה), דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 21.2.12 – מעקב שלב ב', החלטת מל"ג- מעקב

דוח ועדה כללי - תרגום לעברית, דוח הוועדה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

מכללת יהודה ושומרון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת בן גוריון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת בר-אילן

החלטת מל"ג מיום 9.11.2010, החלטת מל"ג- מעקב

דו"ח הוועדה המקצועית, דוח מעקב אחר יישום

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת בר-אילן - דוח הוועדה, דוח הוועדה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

אוניברסיטת תל אביב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

אוניברסיטת תל אביב - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

האוניברסיטה העברית בירושלים

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

האוניברסיטה העברית - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

הטכניון - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

המכללה האקדמית נתניה

מכללת נתניה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

המסלול האקדמי המכללה למינהל

המכללה למינהל - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המרכז האקדמי רופין

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

המרכז האקדמי רופין - דוח הוועדה, דוח הוועדה

חוות דעת, דוח מעקב אחר יישום

תגובת המוסד, תגובת המוסד- מעקב

המרכז הבינתחומי הרצליה

חוו"ד הסוקר - הבינתחומי הרצליה, מעקב - חוות דעת

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג

החלטת מל"ג מיום 12.6.2012, החלטת מל"ג- מעקב

המרכז הבינתחומי בהרצליה - דוח הוועדה, דוח הוועדה

הקריה האקדמית אונו

דו"ח הוועדה המקצועית, דוח מעקב אחר יישום

הקריה האקדמית קרית אונו - דוח הוועדה, דוח הוועדה

החלטת מל"ג 26.2.08, החלטת מל"ג