דו"חות הערכה בנושא מנהל עסקים

החלטות המועצה להשכלה גבוהה מישיבתה ביום 17.07.07 באשר לדוחות להערכת איכות במנהל עסקים:

המל"ג מאמצת את המלצות וועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה מיום 01.07.07 ומחליטה כלהלן:
1.  להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים במנהל עסקים בראשותו של פרופ' סטיוארטגרינבאום, על העבודה הרבה והמקצועית שנעשתה.
2. לאמץ את הדו"ח הכללי ואת הדו"חות הפרטניים במלואם.
3.  לייפות את כוחה של ועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה לגבש תכנית פעולה מפורטת לניטור ההמלצות המופיעות בדו"חות הפרטניים.
4. ועדת המשנה לנושא הערכת איכות והבטחתה תגיש למל"ג עד ה-31.12.07 תכנית ליישום הדו"ח הכללי במינהל עסקים והדו"חות הפרטניים.
5. לבקש את שני החברים הישראלים בוועדה להערכת איכות לימודי מנהל עסקים – פרופ' יאיר אורגלר ופרופ' אריה גולדמן, להשלים את הערכת איכות התכניות הרלבנטיות במכללה האקדמית ספיר בתיאום עם המכללה .
6. בעקבות התמונה המדאיגה העולה מדו"חות ועדת ההערכה ביחס ללימודי מנהל עסקים בארץ,
מחליטה המל"ג לעכב דיונים בתכניות לימודים חדשות במנהל עסקים כמפורט להלן:
• לא להקים ועדות בדיקה לתכניות לימודים חדשות.
• לגבי ועדות בדיקה קיימות לתכניות לימודים: מזכירות המל"ג תיידע את ועדות הבדיקה ואת המוסדות הרלוונטיים כי החלטה סופית בדבר אישור, פרסום והרשמה לתכנית הלימודים תיקבע בהתאם להחלטות בדבר יישום הדו"ח הכללי במינהל עסקים והדו"חות הפרטניים. זאת לאחר שתושלם עבודת וועדת המשנה כמתואר בסעיף 4 לעיל, ויתקבלו החלטות במל"ג.
7. לפרסם את הדו"חות הפרטניים והדו"ח הכללי באתר האינטרנט של המל"ג.


אוניברסיטת אריאל בשומרון – החלטת מל"ג 26.2.08


אוניברסיטת בן גוריון – החלטת מל"ג 26.2.08


אוניברסיטת בר-אילן – החלטת מל"ג 26.2.08החלטת מל"ג מיום 9.11.2010


אוניברסיטת חיפה – החלטת מל"ג 26.2.08


אוניברסיטת תל אביב – החלטת מל"ג 26.2.08


האוניברסיטה העברית – החלטת מל"ג 26.2.08


האוניברסיטה הפתוחה – החלטת מל"ג 26.2.08


הטכניון – החלטת מל"ג 26.2.08


מכללת נתניה – החלטת מל"ג 26.2.08


המכללה למינהל – החלטת מל"ג 26.2.08


המרכז האקדמי רופין – החלטת מל"ג 26.2.08


המרכז הבינתחומי בהרצליה – החלטת מל"ג 26.2.08החלטת מל"ג מיום 12.6.2012


הקריה האקדמית אונו – החלטת מל"ג 26.2.08