הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית

הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית - מתוך ההודעה לעיתונות תשפ"ג

מל"ג/ות"ת פועלת רבות למען קידום החברה הערבית בהשכלה הגבוהה, משלב הכניסה ועד להשתלבות התארים מתקדמים מחד ותעסוקה הולמת השכלה מאידך. במסגרת זו נעשות פעולות רבות לטובת קידום ושיפור שילובה של אוכלוסייה זו במוסדות האקדמיים.

מל"ג/ות"ת גיבשה והפעילה תכנית הוליסטית עבור החברה הערבית, המטפלת במכלול החסמים החל מבית הספר התיכון וכלה בלימודים לתארים מתקדמים והשתלבות בשוק העבודה. לצורך כך הוקצו תקציבים ניכרים וייעודיים לנושא.

מטרות העל של התכנית:

  • הגדלת שיעור הבוגרים וקיצור הזמן לסיום התואר
  • הרחבת מגוון תחומי הלימוד – גברים ונשים
  • הגדלת שיעור הסטודנטים בתארים מתקדמים
  • הגדלת מספרי הסטודנטים הערבים

מל"ג הציבה יעדים כמותיים לייצוג החברה הערבית בהשכלה הגבוהה לשנת 2021:

  • תואר ראשון – 17%, בעת הצבת היעד עמד על כ- 14%, גידול של כ 8,000 סטודנטים- הגעה ליעד בתשע"ח ובתש"פ הייצוג בתואר הראשון עמד על כ 18.5%.
  • תואר שני – 12%, בעת הצבת היעד עמד על כ- 10%, גידול של כ 1,000 סטודנטים- עברנו את היעד, אחוז הסטודנטים לתואר שני בתש"פ עמד על כ 15%
  • תואר שלישי – 7%, בעת הצבת היעד עמד על כ- 6%, גידול של כ100 דוקטורנטים- אחוז הסטודנטים לתואר שלישי בתש"פ עמד על 7.3%.

 

התכניות המופעלות:

בהתאם למטרות המוצגות להלן מתווה הפעילות לטובת הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית, גישת המתווה הינה הוליסטית ובאה לסייע לסטודנט/ית הערבי משלב בחירת תחום הלימודים, דרך שלבי הכניסה וההשתלבות בהשכלה הגבוהה ועד לתארים מתקדמים ותעסוקה. תכנית ההנגשה של ות"ת/מל"ג מלווה ע"י ועדת היגוי בראשות פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת.

להלן התכניות המופעלות במסגרת התכנית:

א. שיפור מתן המידע וההכוון להשכלה גבוהה באמצעות הפעלת תכנית "רואד", תכנית מקבילה לתכנית "הישגים" של המל"ג בפריפריה, הפועלת בישובים הערביים ומהווה התייחסות ייעודית לחברה הערבית.

ב. תמיכה בסטודנטים ערבים במוסדות האקדמיים

ג. מתן מלגות סיוע בשכ"ל לסטודנטים לתואר ראשון מרקע סוציואקונומי נמוך ובתחומי לימוד "מועדפים" במסגרת תכנית "אירתקא" 

ד. הנגשה של התואר הראשון לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים: התייחסות ייחודית לאוכלוסיות הדורשות מענים מקיפים יותר בשל אתגרים ייחודיים:

  1. החברה הבדואית בדרום – הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה"
  2. הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לערביי מזרח ירושלים

ה. עידוד לימודי פסיכולוגיה בחברה הערבית

ו. מחקר על יישום התכנית במוסדות: נערך על ידי מכון ברוקדייל אשר בחן את יישום התכנית במוסדות, תוך דגש על המענים המוצעים בתואר הראשון, זאת בהמשך למחקר שנערך על ידי המכון לבדיקת פיילוט המכינות (נערך בתשע"ב- 2011/12).

ז. מתן מלגות הצטיינות לסטודנטים ערבים לתארים מתקדמים ועידוד קליטת אנשי סגל אקדמי מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה

 

סה"כ תקציב ות"ת לתכנית הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית לשנה"ל תשפ"א מקורי עומד על כ  145 מליוני ש"ח.