מכרז פומבי דו-שלבי מס' 05/2023 לשירותי מערכת ממוחשבת לגיוס כח אדם עבור המועצה להשכלה גבוהה
תאריך אחרון להגשה 13/02/2024
תאריך אחרון לשאלות 15/01/2024
תאריך פרסום 29/12/2023
סוג
מכרז פומבי
סטאטוס
לא פעיל

1. המועצה להשכלה גבוהה פונה בזאת לקבלת הצעות לשירותי מערכת ממוחשבת לגיוס כח אדם ולמתן כלל השירותים בנוגע אליה המפורטים בנספח ב' - מפרט השירותים עבור המל"ג, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

2. מסמכי המכרז מתפרסמים כאן.

3. בכוונת המל"ג לבחור בזוכה אחד במכרז אשר יספק את השירותים בכפוף לתנאי המכרז.

4. מדובר במכרז דו שלבי-בחינת שלב האיכות 75% מהניקוד ובחינת שלב המחיר 25% מהניקוד.

5. תקופת ההתקשרות היא למשך 12 חודשים החל מיום החתימה על ההסכם עם ספק הזוכה (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למל"ג תהא שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז בעוד 3 תקופות נוספות של 24 חודשים כל אחת ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת (כולל תקופת ההתקשרות הראשונה) לא תעלה על 7 שנים (להלן - "תקופת ההארכה").

6. רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף בהתאם לסעיף 6 במסמכי המכרז.

7. ניתן לפנות למל"ג בכתב לקבלת הבהרות עד יום שני ה-15/01/2024 עד השעה 12:00 באמצעות באמצעות מערכת המכרזים של המל"ג.

8. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים עד לא יאוחר מיום שלישי ה-13/02/2024 עד השעה 14:00 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה תפסלנה ולא תידונה.

9. המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

10. הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז יגבר. מובהר כי חוסר לא ייחשב סתירה.


מענה על שאלות הבהרה

מסמכי מכרז מעודכנים

מדריך להגשת הצעה דו שלבית – הצעת מחיר


מסמכי מכרז שירותי מערכת ממוחשבת לגיוס כח אדם

נספחי מכרז שירותי מערכת ממוחשבת לגיוס כח אדם

טופס הגשת שאלות הבהרה - קובץ Word

מערכת להגשת הצעות דיגיטלית - מערכת המכרזים