החלטות מל"ג עקרוניות רוחביות

המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להסב את תשומת לב המוסד המבקש לקיים לימודים אקדמיים ולהעניק תואר אקדמי מוכר למדיניות ולהחלטות העקרוניות של המל"ג (שתפורטנה להלן).

החלטות אלה משליכות על הבקשה הפרטנית שיגיש, והטיפול בה יתבצע לאורה של מדיניות המל"ג והחלטותיה, הן הרוחביות והן התחומיות.

 

החלטות מל"ג רוחביות


החלטות מל"ג רוחביות, חוקים, כללי חוק ותקנות אשר רלוונטיות להגשת בקשות במערכת אריסטו אך אין צורך בפירוט עמידה בהם בבקשה המוגשת.


על המוסדות לעמוד בהחלטות אלה בעת הגשת בקשות. 


1. נוהל לייעול תהליכי הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ובדיקתן


2. מבנה ארגוני של האוניברסיטאות (דוח גרוסמן)


3. ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות


4. החלטת מל"ג בדבר הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות


5. הגבלת תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה


6. מוסדות להשכלה גבוהה לכוונות רווח 


7. אנגלית כשפה זרה – התאמות לסטודנטים בעלי מוגבלות בשמיעה


8. יישום הרפורמה הטרום אקדמית במכינות


9. נוהל בדיקת תוכניות מתי יש למנות סוקרים ומתי יש למנות ועדה


10. חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958


11. חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007


12. חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018


13. כללי המועצה להשכלה גבוהה (היתר לפתוח ולקיים מוסד להשכלה גבוהה), תשל"ג-1972


14. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הכרה במוסדות), תשכ"ד-1964


15. כללי המועצה להשכלה גבוהה (הסמכת מוסד להענקת תואר מוכר), תשכ"ד-1964


16. כללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964


17. כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע"ב-2012


18. כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב-2012החלטות מל"ג רוחביות אשר עמידה בהחלטות אלה יפורט על ידי המוסד המגיש בגוף הבקשה עצמה בשדות הרלוונטיים (בהתאם לאופי הבקשה).


אין צורך בפירוט עמידה בהחלטות אלה בפרק "עמידה בהחלטות המל"ג הרלוונטיות" אך יש לוודא כי המענה בחלקי הבקשה תואם את הנדרש בהחלטות.


1. היקף הלימודים האקדמיים לתואר ראשון ופריסתם


2. הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית


3. החלטת מל"ג בדבר בדיקת היתכנות של תחומי לימוד


4. רשת הביטחון לתכנית חדשה במוסד להשכלה גבוהה


5. קביעת תנאי קבלה לתכניות לימודים וחריגה מהן


6. תנאי קבלה לתואר שני ולתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה


7. קבלת סטודנטים מעל גיל שלושים שאינם בעלי תעודת בגרות


8. סוגיית הלימודים האקדמיים לקראת תואר ראשון במסגרת בית ספר תיכון (דוח ליבמן) 


9. אפיק מעבר לסטודנטים חסרי תעודת בגרות מהאוניברסיטה הפתוחה


10. התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – יצירת רצף חינוכי בין מערכת החינוך לבין מערכת ההשכלה הגבוהה


11. לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה (דוח לאופר ודוח מאור)


12. הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר


13. הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות


14. הגדרת סגל אקדמי ליבתי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה


15. סגל ליבתי מהתחום


16. הגדרת משרה מלאה במוסדות חוץ תקציביים


17. קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה


18. נוהל טיפול בבקשה להסמכה לתכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תכניות לימודים מאושרות


19. הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה


20. הגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט) בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי


21. קריטריונים ותנאים לקיום תכניות לימודים לדוקטורט (Ph.D) בתחומים ייחודיים באוניברסיטאות המחקר, שתילמדנה בשיתוף מוסדות אחרים להשכלה גבוהה


22. מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל


23. מתווים לתכניות משותפות של מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל


24. מדיניות רב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לחרדים


25. הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית – עדכון מדיניות


26. נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות


27. דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר


28. תקנות המועצה להשכלה גבוהה (אגרות), תשע"ב-2012החלטות מל"ג רוחביות אשר נדרש לפרט עליהן בפרק "עמידה בהחלטות מל"ג הרלוונטיות" - רק אם הבקשה כוללת היבטים המוזכרים בהחלטות אלה. 


1. לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות


2. לימודי התואר השני במוסדות להשכלה גבוהה


3. נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתכנית לימודים אקדמית קיימת


4. למידה דיגיטלית – הגדרה ואסדרה 


5. התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים (דוח גרונאו)


6. לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס


7. אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה


8. תכניות לימודים לתואר ראשון בזמן חלקי


9. תכניות ומסגרות הטעונות אישור המועצה להשכלה גבוהה גם כאשר למוסד יש הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר בהן


10. פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים


11. החלטות בנושא אוכלוסייה מיוחדת:


אוכלוסיות מיוחדות – תכניות לימודים מיוחדות


תכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות


חידוד ההגדרה בנושא תכניות מבדלות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות


12. בקשה להכיר במבחן ACT לצורך סיווג לרמות אנגלית


 תואר ראשון: 1. קווים מנחים והגדרות לתכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב (דו"ח פייטלסון)

 2. מתווה תכניות לימודים לתואר ראשון בפיסיקה יישומית, כימיה יישומית ותכניות דו-חוגיות בפיסיקה-כימיה

 3. קווים מנחים לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד

 4. השלמה לתואר "בוגר בסיעוד" לאחים/ות מוסמכים/ות

 5. מסגרות הכשרה להסבת בוגרי תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה לתואר "בוגר" בסיעוד

 6. תכנית לימודים לתואר ראשון בקדם רפואה Pre Med

 7. שאלת ההיתכנות של הפיכת התחום של דימות לתחום אקדמי בישראל


תואר שני: 1. קווים מנחים להגשת בקשה לפתיחת לימודי תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול במוסדות שאינם אוניברסיטאות

 2. מתכונת לימודים ארבע שנתית (ללא שנת הסטאז') לתואר דוקטור ברפואה (M.D.) המיועדת לבעלי תואר "בוגר במדעים"

 3. מתווים לתכניות לימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות

 4. מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (M.A.A.T) למטפלים בפועל


תואר ראשון ושני: 1. הגבלת הגיל ברפואה ומקצועות סומכי רפואה

 2. הכשרה מעשית בהשכלה הגבוהה בישראל


  תואר ראשון: 1. דו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 2. תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')

 3. עדכון החלטת "המתווים המנחים בהכשרה להוראה" בנושא הלימודים הכלליים במסגרת התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.)

 4. מתווה מעודכן לקיום לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים

 5. חידוש הפעלת המתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"(B.Ed.Tech) במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)

 6. עדכון החלטת מל"ג לגבי הדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך בישראל

 7. דוחות-הוועדה-להערכת-איכות-בתחום-הוראת שפה וספרות ערבית במכללות האקדמיות לחינוך – רוחבי

 8. דוחות-הערכת-איכות-בנושא-הגיל-הרך במכללות האקדמית לחינוך


תואר שני: 1. דו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל


תואר ראשון ושני: 1. הכשרה מעשית בהשכלה הגבוהה בישראל


  תואר ראשון: 1. תשתיות הלימוד לתואר 'בוגר' ולתואר 'מוסמך' בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה

 2. קריטריונים ללימודי משפטים לקראת תואר ראשון במכללות

 3. דו"ח ועדת המשנה לבחינת קריטריונים נדרשים לקיומה של ספריה משפטית במכללות אקדמיות המקיימות לימודים במשפטים לקראת תואר אקדמי ראשון – פברואר 1998

 4. דגם מנחה לתכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) רב-תחומי/כללי

 5. שינוי מתכונת הלימודים בחשבונאות


תואר שני: 1. אמות מידה לקיום תכניות לימודים לתואר שני (.LL.M) במשפטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה

 2. אמות מידה לקיום תכניות לימודים לתואר "מוסמך" (M.A.) במשפט למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים LL.B

 3. תשתיות הלימוד לתואר 'בוגר' ולתואר 'מוסמך' בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה

 4. דו"ח הוועדה המשותפת של המל"ג ומשרד הבריאות: ליבה לתואר שני בפסיכולוגיה

 5. המלצת צוות המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לעדכון קורסי הליבה בפסיכולוגיה קלינית כפי שנקבעו במסגרת

 6. המלצת צוות המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לקביעת תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית


תואר ראשון ושני: 1. הכשרה מעשית בהשכלה הגבוהה בישראל